Skip to content

Algemene Voorwaarden

Voor alle activiteiten en diensten van Stichting Bouwgein (hierna te noemen BOUWGEIN) gelden de volgende voorwaarden.

Voowaarden speeltuin en activiteiten

 • Verblijven en spelen op Bouwgein is op eigen risico.
 • Bouwgein is geen kinderopvang. Ouders/verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kind, ook als de ouders/verzorgers niet mee komen naar Bouwgein terwijl hun kind daar speelt.
 • Spelen op Bouwgein is geschikt voor kinderen t/m basisschool groep 8. Kinderen t/m 6 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Als uw kind extra begeleiding nodig heeft, dient u daar als ouder(s) /verzorger(s) zelf zorg voor te dragen.
 • Bouwgein is niet verantwoordelijk voor letsel, schade, diefstal of vermissing etc..
 • Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
 • Aanwijzingen van de vrijwilligers worden opgevolgd. Personen kunnen worden geweigerd of van het terrein worden verwijderd door onze vrijwilligers.
 • U en de kinderen onder uw hoede, volgen de gedragsregels van de speeltuin.
 • Alcohol is tijdens openingstijden van de speeltuin niet toegestaan.
 • Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
 • Roken is niet toegestaan in het zicht van kinderen. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen rookzone aan de westzijde van het gebouw.
 • Dieren (dus ook honden) worden niet toegelaten op het terrein.

Voorwaarden huttenbouw

 • Alle kinderen die het huttenbouw terrein betreden, moeten zich laten registreren bij de vrijwilligers (uitgiftebalie). Zij moeten voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer van de ouder(s)/verzorger(s), e-mailadres van de ouder(s)/verzorger(s) en evt. bijzonderheden opgeven (denk daarbij aan ziektes of allergieën).
 • Kinderen die deze gegevens niet kunnen of willen geven, mogen het huttenbouw terrein niet betreden. Komt uw kind zelfstandig, geef dan evt. de gegevens op een briefje mee. Staan de kinderen al volledig geregistreerd, dan hoeven ze zich een volgende keer alleen maar aan te melden bij de toezichthouders.

Huurvoorwaarden

Stichting Bouwgein (hierna te noemen BOUWGEIN) verhuurt aan huurder ruimte(s) in het pand aan de Hoveniersweide 9 te Nieuwegein, volgens op factuur vermelde datum en tijd. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Werkingssfeer en totstandkoming overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, aanbiedingen en overeenkomsten die door of namens BOUWGEIN zijn gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
 2. Huurder aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met BOUWGEIN of door het betalen van het verschuldigde bedrag.

Artikel 2. Tijden

BOUWGEIN werkt met dagdelen van 4 uur: 
a. 8.30 tot 12.30
b. 13.00 tot 17.00
c. 19.30 tot 23.30

Het dagdeel genoemd onder b kan met 2 uur worden uitgebreid tot 19.00 uur. Het dagdeel genoemd onder c kan worden verlengd met twee uur aan de voorzijde (vanaf 17.30 uur).
De tijd die wordt gehuurd is inclusief opbouwen, inrichten, afbreken en opruimen.

Artikel 3. Borg

De borg is ter dekking van:

a. klachten inzake geluids- en parkeeroverlast (zie artikel 8)

b. extra schoonmaak (nacalculatie per uur)

c. breuk/verlies servies (€ 2,- per stuk)

d. schade aan meubilair, muziekinstallatie, etc. (nacalculatie)

Schade wordt verhaald op huurder, ongeacht de hoogte van de borg.

Artikel 4. Betaling

4.1 Huurder is verplicht het totaalbedrag van de borg en huurprijs in één keer te voldoen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur en huurvoorwaarden per e-mail. Indien de huurovereenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt, dient het onder 4.1 bedoelde totaalbedrag contant te worden betaald aan de vrijwilliger die de sleutels komt overhandigen.

4.3 Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering:
a. tot 2 weken vooraf wordt 100% van de huursom gerestitueerd
b. tot 1 week vooraf wordt 50% van de huursom gerestitueerd
c. binnen 6 dagen vooraf vindt geen restitutie plaats

4.4 Na inleveren van de sleutels en controle van de gehuurde ruimte(s) door BOUWGEIN wordt de borgsom (minus eventuele inhoudingen als bedoeld in artikel 3) gestorneerd op rekening van huurder.  

Artikel 5. Schoonmaak en inrichting

5.1 Het gehuurde dient opgeruimd, met inventaris op de oorspronkelijke plaats en bezemschoon te worden opgeleverd.

5.2 Huurder mag de laatste vaat in de vaatwasser laten staan; BOUWGEIN ruimt deze vaat uit de vaatwasser. De overige vaat wordt gedaan door huurder.

5.4 Huurder moet het buitenterrein netjes achterlaten en afval van het terrein verwijderen. Hieronder valt bijvoorbeeld het opruimen van sigarettenpeuken, bekertjes, pakjes drinken, ballonnen, slingers, etc.

5.3 Huurder moet afval in dichtgemaakte vuilniszakken in de daarvoor bestemde afval container plaatsen. Indien de container vol is dient u het afval zelf af te voeren.

Artikel 6. Gemeenschappelijk gebruik

Huurder is ermee bekend dat er veelvuldig door BOUWGEIN en derden (gemeenschappelijk) gebruik wordt gemaakt van delen van het pand, zij het andere ruimtes, zij het ruimtes die mede dienen tot gebruik door huurder. Huurder verklaart zich er mee akkoord dat hij tegen hierdoor veroorzaakte overlast niet kan opkomen bij BOUWGEIN of de overlast veroorzakende derde. Dit neemt niet weg dat BOUWGEIN uiteraard in goed overleg met huurder en derden zal trachten een situatie te bevorderen waarin eenieder optimaal gebruik kan maken van het pand c.q. het gehuurde en overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Huurder kan dit van BOUWGEIN echter niet afdwingen, noch om die reden huurkorting verlangen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Huurder is aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit schade aan het gehuurde en in het gehuurde aanwezige zaken van BOUWGEIN. Huurder is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van bezoekers die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn goedvinden daarin bevinden. Tevens vrijwaart huurder BOUWGEIN integraal voor mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords, jegens BOUWGEIN.

7.2 BOUWGEIN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, tenzij door huurder wordt aangetoond dat de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van BOUWGEIN. BOUWGEIN is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen.

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1 In de gehele speeltuin is roken, alcohol en vuur verboden. Aan de westzijde van het pand zijn asbakken beschikbaar; alleen daar is roken toegestaan. (Soft)drugs zijn op het gehele terrein verboden.

8.2 Honden en andere (huis)dieren zijn niet toegestaan op het terrein.

8.3 Parkeren is zeer beperkt mogelijk op het terrein van BOUWGEIN (maximaal 5 auto’s). Overige parkeerplaatsen bevinden zich in de wijk. Huurder draagt er zorg voor dat slechts wordt geparkeerd in de daartoe bestemde parkeervakken.

8.4 Tijdens openingstijden van de bouwspeeltuin is parkeren op het terrein van BOUWGEIN niet toegestaan en mogen auto’s alleen op het terrein staan om te laden en te lossen.

8.5 Bij de huurprijs is het gebruik van de muziekinstallatie van BOUWGEIN inbegrepen. Live muziek en/of gebruik van een eigen muziekinstallatie is niet toegestaan.

8.6 Huurder draagt er zorg voor dat buurtbewoners geen overlast of hinder ondervinden door huurder of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschap-pelijke ruimtes bevinden.

8.7 Huurder draagt er zorg voor dat het terrein is verlaten op het afgesproken tijdstip.

8.8 Bij het niet voldoen aan de bepalingen van artikel 8 kan de borg worden ingehouden, zulks ter beoordeling van BOUWGEIN.

8.9 BOUWGEIN behoudt zich het recht voor om huuraanvragen te weigeren zonder opgaaf van reden.

8.10 BOUWGEIN behoudt zicht het recht voor om huurder voortaan te weigeren, nadat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan.