Skip to content

Gedragscode en Omgangsregels

Waarom een gedragscode?

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld.

De gedragscode bestaat uit twee delen: (1) regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en (2) de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Gedragsregels voor vrijwilligers

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan een kind te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 7. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon.
 8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Sanctiebeleid

(Seksueel) grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur vermoedt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

In alle gevallen is het bestuur gerechtigd bij een (vermoeden van) (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, danwel een voorval dat aanleiding geeft tot zorg geeft voor toekomstige veiligheid van alle betrokken, aan de vrijwilliger een sanctie op te leggen. Het bestuur zal hierbij hoor en wederhoor toepassen. Het bestuur kan daarop in ieder geval de volgende besluiten nemen:

 • de vrijwilliger voor een periode te schorsen
 • de relatie met de vrijwilliger te beëindigen (hij/zij is dan geen vrijwilliger meer)
 • de vrijwilliger toegang tot het terrein in de toekomst te ontzeggen

Omgangsregels

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze speeltuin alle vormen van “ongelijkwaardig behandelen” zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of seksueel intimiderende gedragingen en opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen alle medewerkers, kinderen, ouders en andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die de anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is!

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee op de speeltuin;
 • Ik houd rekening met de ander en de grenzen die hij aangeeft;     
 • Ik val de ander niet lastig;
 • Ik breng de ander geen schade toe;         
 • Ik maak geen misbruik van mijn machtspositie;
 • Ik scheld niet uit en maak ook geen grappen of opmerkingen over anderen;
 • Ik negeer de ander niet;
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
 • Ik vecht niet, gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij de ander en raak de ander niet tegen zijn wil aan;
 • Ik geeft de ander geen ongewenste seksuele aandacht;
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk;
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt dan vraag ik een ander om hulp;
 • Ik help anderen ook om zich aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Deze gedragscode en omgangsregels zijn in februari 2019 vastgesteld door het bestuur van Bouwspeeltuin Bouwgein